Jaarverslag Historische Kring Velsen 2016

Het HKV-bestuur begon het jaar 2016 met drie DB-leden, voorzitter Armand Meert, secretaris Hannie van den Outenaar en penningmeester Henk Timmers.

De bestuursleden hebben te veel andere taken binnen het bestuur, daardoor is een bestuur van tenminste vijf leden noodzakelijk.

Het volledige driemanschap vergaderde 7x officieel en van augustus tot en met oktober informeel met zijn tweeën, omdat de voorzitter helaas wegens afnemende energie zich terug moest trekken. Er zijn diverse oproepen gedaan voor bestuursleden. Uiteindelijk is er een brief uitgegaan, waarin opheffing van de HKV als optie werd voorgesteld.

Gelukkig meldde zich eerst twee, daarna nog een lid aan en konden we met goede hoop 2017 tegemoet zien.

Met de nieuwe mensen werd driemaal overlegd.

In het begin van 2016 was er een kennismaking van het bestuur met de redactie van de Velisena.

In april kwamen alle voorzitters van de werkgroepen bij elkaar om ten huize van de voorzitter te brainstormen over de toekomst van de HKV. In dit overleg werd de leegloop van de werkgroepen bevestigd mede o.a. door de vergrijzing.  Andere verenigingen kampen met dezelfde problemen; er zijn nauwelijks leden bereid om bestuurstaken op zich te nemen. Men wil zich wel beschikbaar stellen voor een project of eenmalige activiteit.

De HKV-activiteiten, zoals de lezingen worden bezocht door ca. 50 toehoorders, het merendeel leden. Een rondleiding door IJmuiden was een succes.

In het werkgroepenoverleg werd aangehaald dat de locatie voor de lezingen in Velserbroek niet voor iedereen bereikbaar is. 

De info-markten daarentegen worden heel goed bezocht, Duin en Kruidberg vooral, de Santpoortse feestweek en de markt in Oud-Velsen hebben een redelijk succes. Er is belangstelling voor de ansichten, herinneringen worden opgehaald, soms boeken verkocht maar een enkeling schrijft zich in als lid.

De bemensing van de stands wordt eigenlijk altijd door dezelfde leden verzorgd, hoewel voor de markt in Santpoort zelfs een lid uit Eindhoven, met wortels uit IJmuiden, zich meldde.

Ook voor de distributie en de bezorging van de papieren Velisena Loopmare, Velisena en de rekening voor 2017 stonden dezelfde leden weer paraat.

Slechts drie leden deden mee aan de Rabofietstocht. We ontvingen van een schuldig(?) lid een bijdrage; hij fietste voor een andere club.

2016 was het Brederodejaar met een mooi programma op diverse locaties in Velsen en elders.

Achteraf was het jammer dat de HKV niet aan de organisatie heeft bijgedragen. Het had een aanzet geweest kunnen zijn voor meer samenwerking. De bestuurssituatie gaf echter geen ruimte voor deelname.

Secretaris

J.C. van den Outenaar